Viết chương trình tính tổng S=1+2+3+…+n trong python và ví dụ

Chương trình tính tổng dãy số S = 1+2+3+…+n là bài tập cơ bản của người học lập trình về vòng lặp ở mọi ngôn ngữ. Bài này Tingenz xin phân tích, viết và đưa ra ví dụ về bài toán này theo ngôn ngữ Python.

Xem thêm:

Cách viết chương trình tính tổng s=1+2+3+ … +n trong Python

Để tính tổng s=1+2+3+…+n trong lập trình, ta cần sử dụng vòng lặp for hoặc while để duyệt qua các số từ 1 đến n. Khi duyệt qua mỗi số i, ta cộng giá trị i vào biến tổng sum. Sau khi duyệt hết các số từ 1 đến n, biến sum sẽ lưu trữ tổng s=1+2+3+…+n.

Viết chương trình vòng lặp tính tổng dãy số
Viết chương trình vòng lặp tính tổng dãy số

Dưới đây là ví dụ về cách viết chương trình tính tổng s=1+2+3+…+n bằng vòng lặp for trong Python:

n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
sum = 0
for i in range(1, n+1):
  sum += i
print("Tổng s=1+2+3+...+n là:", sum)

Trong đoạn code trên, ta sử dụng hàm input để nhận giá trị của n từ người dùng. Sau đó, biến sum được khởi tạo với giá trị ban đầu là 0. Trong vòng lặp for, ta duyệt qua các giá trị từ 1 đến n bằng cách sử dụng hàm range(1, n+1). Trong mỗi lần lặp, ta cộng giá trị i vào biến sum bằng cách sử dụng toán tử +=. Cuối cùng, ta in ra giá trị của biến sum để hiển thị tổng s=1+2+3+…+n.

Ví dụ chương trình tính tổng S=1+2+3+…+n

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho việc tính tổng s=1+2+3+…+n trong lập trình:

 • Ví dụ 1: Tính tổng s=1+2+3+…+10. Nhập số nguyên dương n: 10 Tổng s=1+2+3+...+n là: 55
 • Ví dụ 2: Tính tổng s=1+2+3+…+100. Nhập số nguyên dương n: 100 Tổng s=1+2+3+...+n là: 5050
 • Ví dụ 3: Tính tổng s=1+2+3+…+1000. Nhập số nguyên dương n: 1000 Tổng s=1+2+3+...+n là: 500500

Lợi ích của việc tính tổng s=1+2+3+…+n trong lập trình

Bài tập tính tổng s=1+2+3+…+n là một kỹ năng cơ bản trong lập trình mà lập trình viên nào cũng cần biết. Thông thạo bài tập này thì bạn được gì:

 • Giúp xác định tổng số phần tử trong một danh sách.
 • Giúp tính trung bình cộng của một danh sách các số.
 • Giúp tính toán tổng các điểm số trong một bài kiểm tra hoặc đề thi.
 • Giúp tính tổng các giá trị trong một dãy số được tạo ra bằng công thức hình học.
 • Đặc biệt là bạn hiểu thuật toán và thuộc ngôn ngữ lập trình

Tối ưu hóa thuật toán tính tổng s=1+2+3+…+n trong lập trình

Trong việc tính tổng s=1+2+3+…+n, có thể tối ưu hóa thuật toán bằng cách sử dụng công thức tính tổng của dãy số hình học. Công thức này là:

S = (n * (n+1)) / 2

Với công thức này, ta có thể tính tổng s=1+2+3+…+n một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc sử dụng vòng lặp.

Dưới đây là ví dụ về cách tính tổng s=1+2+3+…+n bằng cách sử dụng công thức tính tổng của dãy số hình học trong Python:

n = int(input("Nhập một số nguyên dương n mong muốn: "))
sum = (n * (n+1)) / 2
print("Tổng S là: ", sum)

Trong đoạn code trên, ta sử dụng hàm input để nhận giá trị của n từ người dùng. Sau đó, ta tính tổng s=1+2+3+…+n bằng cách sử dụng công thức tính tổng của dãy số n và lưu kết quả vào biến sum. Cuối cùng, ta in ra giá trị của biến tổng sum để hiển thị tổng s=1+2+3+…+n.

Lỗi thường gặp khi tính tổng s=1+2+3+ … +n và cách khắc phục

Khi tính tổng s=1+2+3+…+n trong lập trình, các lỗi thường gặp bao gồm:

 • Lỗi sai giá trị đầu vào: Nếu giá trị đầu vào của biến n không phải là một số nguyên dương, chương trình sẽ gây lỗi.
 • Lỗi Overflow: Khi tính tổng của các số rất lớn, biến sum có thể tràn số và gây lỗi Overflow.
 • Lỗi Logic: Nếu ta không chú ý đến logic của chương trình, có thể dẫn đến kết quả tính toán sai hoặc lỗi.

Để khắc phục các lỗi này, ta có thể sử dụng các phương pháp sau đây:

 • Kiểm tra giá trị đầu vào để đảm bảo nó là một số nguyên dương hợp lệ trước khi tính tổng.
 • Sử dụng kiểu dữ liệu số lớn (big int) để tránh lỗi Overflow khi tính tổng của các số rất lớn.
 • Kiểm tra logic của chương trình để đảm bảo tính toán đúng và tránh lỗi Logic.

Kết luận

Việc tính tổng s=1+2+3+…+n là một kỹ năng cơ bản trong lập trình và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Bằng cách sử dụng vòng lặp hoặc công thức tính tổng của dãy số trong toán học dưới ngôn ngữ lập trình Python, ta có thể tính tổng s=1+2+3+…+n một cách đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, để tránh các lỗi phổ biến khi tính tổng, ta cần kiểm tra giá trị đầu vào, kiểu dữ liệu số lớn và kiểm tra logic của chương trình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính tổng s=1+2+3+…+n và các kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán trong lập trình.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng lập trình của mình, hãy thực hành viết các chương trình khác nhau và tìm ra cách tối ưu hóa thuật toán của mình. Chúc các bạn thực hành thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *