Công thức so sánh hơn và so sánh nhất CHI TIẾT và bài tập

Bạn đang gặp khó khăn khi giải bài tập về so sánh hơn hoặc so sánh nhất? Bạn đang nhầm lẫn về cấu trúc của hai loại so sánh này? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về so sánh hơn và so sánh nhất, công thức so sánh hơn và so sánh nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho một số bài tập có lời giải để bạn đọc dễ hiểu nhất.

Xem thêm:

Công thức so sánh hơn và so sánh nhất 4

Công thức so sánh hơn và so sánh nhất chính xác

Khái niệm

So sánh hơn chính là cấu trúc so sánh giữa 2 người, sự vật, hiện tượng dựa trên một hoặc một vài tiêu chí nhất định. Những tiêu chí này sẽ được thể hiện bởi những tính từ hay trạng từ trong câu.

Ví dụ:

  • Một vài tính từ như small, quiet, beautiful…
  • Một vài trạng từ như nicely, tiredly…

So sánh nhất là dạng so sánh dùng để nhấn mạnh đặc điểm, tính chất khác biệt nhất của một đối tượng, sự vật, sự việc và hiện tượng với những đối tượng khác trong cùng một nhóm (quy định ít nhất là 3 đối tượng).

Ví dụ:

  • I am tallest in my family (Nghĩa là “tôi là người cao nhất trong nhà”)

Trong cấu trúc này tính từ, hay trạng từ ở dạng so sánh hơn nhất được dùng để mô tả đặc tính của một đối tượng nằm ở giới hạn cao trên hay giới hạn dưới như từ “tallest – cao nhất”.

Cấu trúc

  • Cấu trúc của so sánh hơn sử dụng để so sánh hai đối tượng.

Ví dụ: He is more intelligent than me ( i am) / anyone else (Nghĩa là “Anh ấy thông minh hơn tôi/ tất cả mọi người”)

  • Cấu trúc của so sánh nhất được sử dụng để so sánh từ ba đối tượng trở lên.

Ví dụ: He is the most intelligent of all / of three / in the class. (Nghĩa là “ Anh ấy là người thông minh nhất trong số đó / trong số 3 người / trong lớp”)

Công thức so sánh hơn và so sánh nhất
  • Những trường hợp bất quy tắc:
Công thức so sánh hơn và so sánh nhất 2

Một số chú ý

  • So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm những từ much/ far/ a lots/ a good deal/ a great deal hay giảm nhẹ nó bằng cách cộng thêm a bit/ a little/ slightly.
  • So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm những từ như almost (hầu như) / much (nhiều)/ quite (tương đối)/ by far / far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.
  • Most khi được sử dụng với ý nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh.
  • Những tính từ sau đây thường không có dạng so sánh vì nó thường mang nghĩa tuyệt đối.
Công thức so sánh hơn và so sánh nhất 3

Một số bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Câu hỏi

Bài tập 1: Viết lại những câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

a. Today is hotter than yesterday.

=> Yesterday was …………………

b. No one in her team is more beautiful than Salim.

=> Salim is …………………………………………………….

c. No house in my city is higher than his house.

=> His house is …………………………………………

d. Nga is the most intelligent in her class.

=> No one in her class ………………………

e. If she reads many science books, she will have much knowledge.

=> The more ………………………………………………………………………..

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

a. My Janpanese class is … than his English class.

b. This chair is … than the other.

c. No one in my group is … than Thai.

d. Long visits his parents … than she does.

e. If Huy had run … , his brother could have caught him.

Bài tập 3: Cho dạng đúng của từ có trong ngoặc.

a. Who is the … (talk) person in your family?

b. My mum is the … (good) cook in the world.

c. HN is the … (big) city in my country.

d. Cutting down trees could be considered to be one of … (dangerous) reason leading to pollution.

e. Goods is going to be … (expensive) during Tet holiday.

Đáp án

Bài tập 1

a. Yesterday wasn’t so as hot as today.

b. Salim is the most beautiful in her team.

c. His house is the highest in my city.

d. No one in her class is more intelligent than Nga.

e. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

Bài tập 2

a. funnier

b. more comfortable

c. kinder

d. less

e. faster

Bài tập 3

a. tallest

b. best

c. biggest

d. the most dangerous

e. more expensive

Như vậy, qua những kiến thức về cấu trúc, bài tập và công thức so sánh hơn và so sánh nhất ở trên sẽ giúp bạn ghi nhớ và vận dụng tốt nhất vào thực tiễn. Bạn đọc hãy làm thật nhiều bài tập để ghi nhớ tốt hơn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *